Vote Định hướng nghề nghiệp cho thanh niên thế hệ 10X (sinh từ năm 2000)

Để nhanh giàu bạn nên học gì?

  • IT (300 bài code thiếu nhi)

    Votes: 6 40.0%
  • Chui chạn

    Votes: 9 60.0%

  • Total voters
    15
Top