Voucher gần hết hạn, Vi Momo không cho đóng tiền điện!!

Có cái voucher giảm tiền điện hồi sưa tập rồng phượng, hạn 20.3 mà mấy ngày nay momo nó bảo trì ko cho nạp. Dm nó
20200319_061110.jpg
 
Top