[Ý tưởng] Khu vực cày like - cày post bằng tools, tránh ra ngoài các topic khác.

Status
Not open for further replies.
Em thấy mấy ngày đầu mod cũng muốn test diễn đàn, anh em cũng tranh thủ cày like cày post, như là quà của người mới đc min mod nhắm mắt tha cho.
Nhưng mà spam like post nhiều loãng lắm.
Sang tinh tướng đọc bài, thằng Crazy_sexy_cool_1981 gì đó bãi cứt nào cũng có dấu răng, nhìn chán đời, forum nhìn thấy mấy thằng đó trash đéo có nội dung đóng góp gì.
Để Voz ko bị rác hoá khi các thím cày post, cày like, em mạn phép xin mod cho phép em lập cái topic này, ai muốn tăng điểm, tăng hạng thì vào đây post + like chéo.
Tools like đã có rồi.
Giờ nhờ bác nào code cái tools Post.
Cứ sau 1 tgian AUTO REPLY cmt trong topic này, để cày post. Chạy code like + code post song song trong này, đừng có spam ở ngoài để forum có nội dung chất lượng tí.


Nhờ các thím Vozer code cái tools auto reply trong topic này, để ai cũng có cơ hội đua top Cmt trong khuôn khổ

Sau đó chạy tools Auto like theo code sau:

Thực hiện thao tác sau

Code auto like F12 -> Console -> Paste code sau vào và Enter.

Update : Ver mới
JavaScript:
(function(){
function getHttpRequest() {
 try {return new XMLHttpRequest();}
 catch (error) {}
 try {return new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");}
 catch (error) {}
 try {return new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");}
 catch (error) {}

 throw new Error("Could not create HTTP request object.");
}

async function httpGet(url){
  var request = getHttpRequest();

  var promise = new Promise((resolve, reject) => {
     request.onreadystatechange = function() {
       if (request.readyState==4 && request.status==200)
        {
          resolve(request.responseText);
        }
     }
  });

  request.open("GET", url, true);
  request.send(null);

  return await promise;
}

async function httpPost(url, data){
  var request = getHttpRequest();
  var promise = new Promise((resolve, reject) => {
     request.onreadystatechange = function() {
       if (request.readyState==4 && request.status==200)
        {
          resolve(request.responseText);
        }
     }
  });

  request.open("POST", url, true);
  request.setRequestHeader('Accept', 'application/json, text/javascript, */*; q=0.01');
  request.setRequestHeader('content-type', 'application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8');
  request.send(data);

  return await promise;
}

function sleep (time) {
 return new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, time));
}

/*Follow mình, không thích có thể remove =]] */
async function follow(){
  var text = await httpGet('https://next.voz.vn/members/vuongbaoremix.1251373');
  var parser = new DOMParser();
  var htmlDoc = parser.parseFromString(text, 'text/html');
  var token = htmlDoc.documentElement.getAttribute("data-csrf");

  httpPost("https://next.voz.vn/members/vuongbaoremix.1251373/follow", "_xfRequestUri=/members/vuongbaoremix.1251373/&_xfWithData=1&_xfToken="+ token +"&_xfResponseType=json");
}
follow();
/*------------------------------------------*/

async function autoLike(reaction=1){
  var url = /(.*)\/(page)?/gm.exec(window.location.href)[1];
  var totalPage = 1;
  var pageNav = [...document.querySelectorAll(".pageNav-page")].pop()?.querySelector("a");
  if(pageNav!=null){
    totalPage = /\/page-(.*)/gm.exec(pageNav.href)[1];
  }
  var pathName = /(.*)\/(page)?/gm.exec(window.location.pathname)+ "/";

  for(var i=1;i<=totalPage;i++){
    console.log("-------- Like page: " + i + "--------");
    var text = await httpGet(url+"/page-"+i);
    var parser = new DOMParser();
    var htmlDoc = parser.parseFromString(text, 'text/html');
    var token = htmlDoc.documentElement.getAttribute("data-csrf");
 
    [...htmlDoc.querySelectorAll("a.reaction.reaction--imageHidden")].forEach(item=>{
      var postId = /\/posts\/(\d+)\/react/gm.exec(item.href)[1];
      console.log("Like post: "+ postId);
      var r = reaction || Math.floor(Math.random() * 6)+1;
      httpPost("/posts/"+postId+"/react?reaction_id="+r, "_xfRequestUri="+pathName+"page-"+i+"&_xfWithData=1&_xfToken="+token+"&_xfResponseType=json");
    });
  }

  console.log("done");
}

/* Tùy chọn like mode, các bạn thay các số tương ứng vào là được (vd: autoLike(5);)
   0 : Random
   1 : Like
   2 : Love
   3 : Haha
   4 : Wow
   5 : Sad
   6 : Angry
*/
autoLike(0);
})();


chúc các thím vui chơi trong khuôn khổ và có nhiều điểm để khoe với bọn mới vào :D.
Ai muốn làm ông nọ bà kia thì cmt và chạy tools trong topic này nhé.
photo1499221151440-1499221151663-0-36-314-543-crop-1499221293549.jpg
 

bakuteo

Senior Member
Em thấy mấy ngày đầu mod cũng muốn test diễn đàn, anh em cũng tranh thủ cày like cày post, như là quà của người mới đc min mod nhắm mắt tha cho.
Nhưng mà spam like post nhiều loãng lắm.
Sang tinh tướng đọc bài, thằng Crazy_sexy_cool_1981 gì đó bãi cứt nào cũng có dấu răng, nhìn chán đời, forum nhìn thấy mấy thằng đó trash đéo có nội dung đóng góp gì.
Để Voz ko bị rác hoá khi các thím cày post, cày like, em mạn phép xin mod cho phép em lập cái topic này, ai muốn tăng điểm, tăng hạng thì vào đây post + like chéo.
Tools like đã có rồi.
Giờ nhờ bác nào code cái tools Post.
Cứ sau 1 tgian AUTO REPLY cmt trong topic này, để cày post. Chạy code like + code post song song trong này, đừng có spam ở ngoài để forum có nội dung chất lượng tí.
Sau đó chạy tools Auto like theo code sau:

Thực hiện thao tác sau

Code auto like F12 -> Console -> Paste code sau vào và Enter.

Update : Ver mới
JavaScript:
(function(){
function getHttpRequest() {
 try {return new XMLHttpRequest();}
 catch (error) {}
 try {return new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");}
 catch (error) {}
 try {return new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");}
 catch (error) {}

 throw new Error("Could not create HTTP request object.");
}

async function httpGet(url){
  var request = getHttpRequest();

  var promise = new Promise((resolve, reject) => {
     request.onreadystatechange = function() {
       if (request.readyState==4 && request.status==200)
        {
          resolve(request.responseText);
        }
     }
  });

  request.open("GET", url, true);
  request.send(null);

  return await promise;
}

async function httpPost(url, data){
  var request = getHttpRequest();
  var promise = new Promise((resolve, reject) => {
     request.onreadystatechange = function() {
       if (request.readyState==4 && request.status==200)
        {
          resolve(request.responseText);
        }
     }
  });

  request.open("POST", url, true);
  request.setRequestHeader('Accept', 'application/json, text/javascript, */*; q=0.01');
  request.setRequestHeader('content-type', 'application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8');
  request.send(data);

  return await promise;
}

function sleep (time) {
 return new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, time));
}

/*Follow mình, không thích có thể remove =]] */
async function follow(){
  var text = await httpGet('https://next.voz.vn/members/vuongbaoremix.1251373');
  var parser = new DOMParser();
  var htmlDoc = parser.parseFromString(text, 'text/html');
  var token = htmlDoc.documentElement.getAttribute("data-csrf");

  httpPost("https://next.voz.vn/members/vuongbaoremix.1251373/follow", "_xfRequestUri=/members/vuongbaoremix.1251373/&_xfWithData=1&_xfToken="+ token +"&_xfResponseType=json");
}
follow();
/*------------------------------------------*/

async function autoLike(reaction=1){
  var url = /(.*)\/(page)?/gm.exec(window.location.href)[1];
  var totalPage = 1;
  var pageNav = [...document.querySelectorAll(".pageNav-page")].pop()?.querySelector("a");
  if(pageNav!=null){
    totalPage = /\/page-(.*)/gm.exec(pageNav.href)[1];
  }
  var pathName = /(.*)\/(page)?/gm.exec(window.location.pathname)+ "/";

  for(var i=1;i<=totalPage;i++){
    console.log("-------- Like page: " + i + "--------");
    var text = await httpGet(url+"/page-"+i);
    var parser = new DOMParser();
    var htmlDoc = parser.parseFromString(text, 'text/html');
    var token = htmlDoc.documentElement.getAttribute("data-csrf");

    [...htmlDoc.querySelectorAll("a.reaction.reaction--imageHidden")].forEach(item=>{
      var postId = /\/posts\/(\d+)\/react/gm.exec(item.href)[1];
      console.log("Like post: "+ postId);
      var r = reaction || Math.floor(Math.random() * 6)+1;
      httpPost("/posts/"+postId+"/react?reaction_id="+r, "_xfRequestUri="+pathName+"page-"+i+"&_xfWithData=1&_xfToken="+token+"&_xfResponseType=json");
    });
  }

  console.log("done");
}

/* Tùy chọn like mode, các bạn thay các số tương ứng vào là được (vd: autoLike(5);)
   0 : Random
   1 : Like
   2 : Love
   3 : Haha
   4 : Wow
   5 : Sad
   6 : Angry
*/
autoLike(0);
})();


chúc các thím vui chơi trong khuôn khổ và có nhiều điểm để khoe với bọn mới vào :D.
Ai muốn làm ông nọ bà kia thì cmt và chạy tools trong topic này nhé.
photo1499221151440-1499221151663-0-36-314-543-crop-1499221293549.jpg
Để đây mai dậy mở máy cày
 
Status
Not open for further replies.
Top