ashley

Signature

Không biết thì là không biết thôi !
Con chim khi nó đi bộ người ta vẫn biết nó có cánh .
Top