C
Reaction score
40

Profile posts Latest activity Postings About

  • Con chó mạt vận này, không biết nó là ai hay sao còn rào trước tương lai có chồng vô tâm rồi có người cưa cẩm để ngoại tình cho chồng nó đổ vỏ nữa chứ. :look_down::look_down:
    Ngu loz mà cứ tưởng ta đây giỏi lắm.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top