Cho BecGie
Reaction score
406

Profile posts Latest activity Postings About

  • Có đôi khi bằng hữu lại trở thành kẻ thù,không phải vì ta làm sai đều gì, mà là vì ta sống quá tốt với họ...
    Có đôi khi bằng hữu lại trở thành kẻ thù,không phải vì ta làm sai đều gì, mà là vì ta sống quá tốt với họ...
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top