etherbkhn

Signature

Ôi cuộc đời đâu như dạng toàn phương
Bao kỳ vọng cho khát khao vươn tới
Bao biến số cho một đời nông nổi
Phép nội suy từ chối mọi lối mòn.
Top