.JETIX.

Birthday
January 12
Location
Sì Gòn

Signature

"Chủ nghĩa thực dân ở phương Tây đã kết thúc từ rất lâu rồi, thế nhưng bọn chúng - những kẻ vẫn luôn cho mình là làm chủ của thế giới này vẫn luôn cố gắng truyền bá ý thức hệ và tư tưởng của mình cho những phần còn lại của thế giới này mang danh văn minh và cải tạo, chỉ với một mục đích duy nhất là bóc lột và tư lợi cho bản thân mình. Cố gắng áp đặt, ép buộc những người khác phải theo phương thức, tư duy của mình dù họ không muốn, đó vốn chẳng phải là một dạng của chủ nghĩa đế quốc hay chăng ? ''

Followers

Trophies

 1. 30

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 positive reactions.
 2. 20

  Can't get enough of your stuff

  Your content has been positively reacted to 250 times.
 3. 15

  Seriously likeable!

  Content you have posted has attracted a positive reaction score of 100.
 4. 10

  I like it a lot

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 5. 2

  Somebody likes you

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 6. 20

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!
 7. 10

  Can't stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 8. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 9. 1

  First message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Top