Just wait the moment
Reaction score
1,430

Profile posts Latest activity Postings About

  • Với tình hình gay lọ tởm lợm tràn ngập voz hiện nay.
    Đại diện ban chỉ đạo phòng chống bê đê quốc gia tôi xin tuyên bố
    " Sẵn sàng chiến đấu cho tương lai đất nước - diệt tận gốc việc truyền bá tư tưởng suy đồi cho thế hệ trẻ, để cho bọn gay lọ hiểu rằng bọn nó chỉ có hai lựa chọn . Một là sống bình thường cống hiến như bao người, hai là nên nhảy lầu cho trong sạch đất nước ''

    Vinh quang cho Việt Nam :sure:
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top