Recent content by npthang88

  1. N

    Hỏi về điện kế điện tử

    Đo cả bạn ạ
  2. N

    Nhìn mấy nước phát triển chống dịch thấy NO HOPE

    Anh éo ra anh. Việt éo ra Việt. Nhìn ghét vkl
Top