.:Run:.
Reaction score
598

Profile posts Latest activity Postings About

  • Nhà cầm quyền và giai cấp thống trị, vốn dĩ xã hội được hình thành, từ nguyên thủy nó đã như vậy, chúng ta nên chấp nhận sự thật rằng luôn tồn tại giai cấp thống trị và lợi ích của giai cấp thống trị. Việc mà chúng ta nên làm là làm sao để cho giai cấp thống trị tạo ra các điều kiện thuận lợi hơn để cho giai cấp bị trị tạo ra thặng dư, của cải vật chất, từ đó chu cấp cho giai cấp thống trị tốt hơn
    .:Run:.
    .:Run:.
    Thay vì chúng ta tìm mọi cách để cắt đứt, chấm dứt lợi ích của giai cấp thống trị, thì hãy tạo ra cơ chế lợi ích sao cho giai cấp thống trị hoạt động hiệu quả hơn, tạo ra được các nền tảng để cho giai cấp bị trị cống hiến, làm việc, tạo ra lưu thông, tạo ra giá trị thặng dư. Từ đó đem một phần lợi ích có được, đem một phần của cải vật chất được tạo ra để phát triển giai cấp thống trị.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Back
Top