Shaolin

Signature

Được mất dương dương người tái thượng,
Khen chê phơi phới ngọn đông phong.
Top