The_One_True_King
Reaction score
13

Profile posts Latest activity Postings About

  • Mình làm đúng, người khác bảo mình đúng, đó là BẠN mình.
    Mình làm sai, người khác bảo mình sai, đó là THẦY mình.
    Mình làm sai, người khác bảo mình đúng, đó là kẻ muốn hãm hại mình.
    Mình làm đúng, người khác bảo mình sai, đó là VỢ mình.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top