Tiny108

Signature

Muốn góp phần xây dựng đất nước được như Nhật, Hàn...
Nhưng còn bận lo chuyện Bắc Kỳ - Nam Kỳ ...
Top