Tretrauvoztan
Reaction score
483

Profile posts Latest activity Postings About

  • Tương lai ngày mai sầu lo trên trên bờ vai.
    Đường muôn lối phân vân về đâu.
    Đam mê tìm ta lời ca mang ngày qua.
    Vùi chôn hết suy tư chìm sâu.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top