Recent content by nguyenhai8x

  1. nguyenhai8x

    thảo luận V/V sử dụng esim cho iphone có ổn định

    tôi đang dùng 11pro 1esim viettel 1 sim vật lý vina.cả hai dùng cùng gói mạng tương tự nhau.nhưng chỉ esim viettel xài được LTE vina chỉ được 3g.
  2. nguyenhai8x

    thảo luận V/V sử dụng esim cho iphone có ổn định

    tôi đang dùng 11pro 1esim viettel 1 sim vật lý vina.cả hai dùng cùng gói mạng tương tự nhau.nhưng chỉ esim viettel xài được LTE vina chỉ được 3g.
Top