Recent content by TheLan

  1. T

    Kinh nghiệm khám/chữa bệnh trĩ [Gấp]

    Ở SG thì ra Viện Y Dược Học Dân Tộc ở Nguyễn Văn Trỗi. Chích mỗi mũi chừng 250k, trĩ độ 2 sẽ chích khoảng 10 mũi, tuần chích 3 lần
Top