SG 3300X BH 36 tháng cần trade 3500/3600 BH dài

untouchable

Đã tốn tiền
DONE
Như tít, hàng BH 36 tháng trừ đi vài ngày :D , đang cần cores nên trade lên bù trừ thương lượng :D.
202042e7a09d-7822-41d0-9d25-8f0066b5a055.jpg
 
Last edited:
Top