HN B75m-d3h ram 8g/1600 psu hk400 -1.200k

PC-Start

Junior Member
Hàng như ảnh bh 7 ngày giá 1.200k
1 main b75m-d3h kè chắn
Ram dr3/4g/1600 x2
Nguồn acbel hk400
Nguyên bản full chức năng 
Top