Có thể các bạn vozer chưa biết rằng Bitcoin chỉ còn cách đỉnh giá lịch sử 20% nữa thôi, vượt qua thì sẽ lên 100k/Bit

Kane mách nhỏ các bạn vậy thôi, Kane xách sổ đỏ đi cầm nhà vay ngân hàng đập vào Bitcoin đây. Giá hiện tại là 15k5 rồi, giá đỉnh năm 2016 là gần 19k
 

lethinh282

Đã tốn tiền
 
Top