HN đổi cặp ram Adata 2x4G lên 2x8G, Kiếm màn thinkview 24inch 2nd còn hành

Top