kiến thức [Excel VBA] Tự động tạo danh sách liệt kê tất cả các tập tin Excel trong một thư mục nhất định

NguyenDang95

Senior Member
Chào mọi người. Trong công việc, mọi người thường thao tác với hàng đống tập tin khác nhau. Những tập tin này được lưu chung một thư mục với đủ các định dạng khác nhau (vd: .docx, .pdf, .xlsx, ...). Giả sử người dùng muốn xem xem trong thư mục đó có những loại file Excel nào, tên gì,... để tiện quản lý, thì ngoài thao tác thủ công ra, chúng ta có thể viết một macro nhỏ để Excel liệt kê một danh sách một cách hoàn toàn tự động.
Macro dưới đây sẽ:
 • Hiển thị hộp thoại để người dùng chọn thư mục
 • Excel sẽ duyệt qua từng tập tin, nếu là định dạng tập tin Excel thì tiến hành liệt kê, cho ra kết quả
Lưu ý: Ví dụ này chỉ liệt kê một số định dạng tập tin Excel thường dùng.

Code:
Option Explicit

 Private Sub ListExcelFilesInFolder()
  Dim objWb As Excel.Workbook
  Dim objSh As Excel.Worksheet
  Dim objFSO As Object
  Dim objFolder As Object
  Dim objFile As Object
  Dim objFolderPicker As FileDialog
  Dim lngRow, lngCount As Long
  Dim strPath As String
 
  Set objFolderPicker = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
  With objFolderPicker
    .Title = "Select a folder that contains your Excel file(s)"
    .Show
    If .SelectedItems.Count = 0 Then
      Exit Sub
    Else: strPath = .SelectedItems(1) & "\"
    End If
  End With
  Set objWb = Workbooks.Add
  Set objSh = objWb.Sheets(1)
  Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set objFolder = objFSO.GetFolder(strPath)
  With objSh
    .Range("E2").Value = "List of Excel Files"
    .Range("E2").Font.Size = 16
    .Range("E2").Font.Bold = True
    .Range("C3").Value = "Directory:"
    .Range("D3").Value = objFolder.Path
    .Range("C3").Offset(1, 0).Value = "Count of File(s):"
    .Range("B6").Value = "File Name"
    .Range("B6").Offset(0, 1).Value = "Type of File"
    .Range("B6").Offset(0, 2).Value = "Date Created"
    .Range("B6").Offset(0, 3).Value = "Date Last Accessed"
    .Range("B6").Offset(0, 4).Value = "Date Last Modified"
    .Range("B6").Offset(0, 5).Value = "Size in Kilobytes"
    .Range("B6").Offset(0, 6).Value = "Link to Open File"
  End With
  lngRow = 7
  For Each objFile In objFolder.Files
    With objFile
          lngCount = lngCount + 1
          objSh.Cells(lngRow, 2).Value = .Name
          objSh.Cells(lngRow, 4).Value = .DateCreated
          objSh.Cells(lngRow, 5).Value = .DateLastAccessed
          objSh.Cells(lngRow, 6).Value = .DateLastModified
          objSh.Cells(lngRow, 7).Value = BytesToKilobytes(.Size)
          objSh.Hyperlinks.Add Anchor:=objSh.Cells(lngRow, 8), Address:=.Path, ScreenTip:="Click to Open", TextToDisplay:="Open"
      Select Case GetFileExtension(.Name)
        Case ".xlsx": objSh.Cells(lngRow, 3).Value = "Excel Workbook"
        Case ".xls": objSh.Cells(lngRow, 3).Value = "Excel 97-2003 Workbook"
        Case ".xlsm": objSh.Cells(lngRow, 3).Value = "Excel Macro-Enabled Workbook"
        Case ".xlam": objSh.Cells(lngRow, 3).Value = "Excel Add-In"
        Case ".xla": objSh.Cells(lngRow, 3).Value = "Excel 97-2003 Add-In"
      End Select
    End With
    lngRow = lngRow + 1
  Next objFile
  objSh.Range("D4").Value = lngCount
  objSh.Range("B:H").Columns.AutoFit
  objSh.Range("B6:H6").Font.Bold = True
  Set objWb = Nothing
  Set objSh = Nothing
  Set objFSO = Nothing
  Set objFolder = Nothing
  Set objFile = Nothing
  Set objFolderPicker = Nothing
 End Sub

Private Function GetFileExtension(FileName As String) As String
  GetFileExtension = Mid(FileName, InStrRev(FileName, "."))
End Function

Private Function BytesToKilobytes(Bytes As Long) As Long
  BytesToKilobytes = Round(Bytes / 1000, 0)
End Function

Kết quả:

1644934536810.png
 
Last edited:
Chào mọi người. Trong công việc, mọi người thường thao tác với hàng đống tập tin khác nhau. Những tập tin này được lưu chung một thư mục với đủ các định dạng khác nhau (vd: .docx, .pdf, .xlsx, ...). Giả sử người dùng muốn xem xem trong thư mục đó có những loại file Excel nào, tên gì,... để tiện quản lý, thì ngoài thao tác thủ công ra, chúng ta có thể viết một macro nhỏ để Excel liệt kê một danh sách một cách hoàn toàn tự động.
Macro dưới đây sẽ:
 • Hiển thị hộp thoại để người dùng chọn thư mục
 • Excel sẽ duyệt qua từng tập tin, nếu là định dạng tập tin Excel thì tiến hành liệt kê, cho ra kết quả
Lưu ý: Ví dụ này chỉ liệt kê một số định dạng tập tin Excel thường dùng.

Code:
Option Explicit

 Private Sub ListExcelFilesInFolder()
  Dim objWb As Excel.Workbook
  Dim objSh As Excel.Worksheet
  Dim objFSO As Object
  Dim objFolder As Object
  Dim objFile As Object
  Dim objFolderPicker As FileDialog
  Dim lngRow, i, lngCount As Long
  Dim strPath As String
 
  Set objFolderPicker = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
  With objFolderPicker
    .AllowMultiSelect = False
    .Title = "Select a folder that contains your Excel file(s)"
    .Show
    If .SelectedItems.Count = 0 Then
      Exit Sub
    Else: strPath = .SelectedItems(1) & "\"
    End If
  End With
  Set objWb = Workbooks.Add
  Set objSh = objWb.Sheets(1)
  Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set objFolder = objFSO.GetFolder(strPath)
  With objSh
    .Range("E2").Value = "List of Excel Files"
    .Range("E2").Font.Size = 16
    .Range("E2").Font.Bold = True
    .Range("C3").Value = "Directory:"
    .Range("D3").Value = objFolder.Path
    .Range("C3").Offset(1, 0).Value = "Count of File(s):"
    .Range("B6").Value = "File Name"
    .Range("B6").Offset(0, 1).Value = "Type of File"
    .Range("B6").Offset(0, 2).Value = "Date Created"
    .Range("B6").Offset(0, 3).Value = "Date Last Accessed"
    .Range("B6").Offset(0, 4).Value = "Date Last Modified"
    .Range("B6").Offset(0, 5).Value = "Size in Kilobytes"
    .Range("B6").Offset(0, 6).Value = "Link to Open File"
  End With
  lngRow = 7
  For Each objFile In objFolder.Files
    With objFile
      Select Case GetFileExtension(.Name)
        Case ".xlsx", "xls", ".xlsm", ".xlam", ".xla"
          lngCount = lngCount + 1
          objSh.Cells(lngRow, 2).Value = .Name
          objSh.Cells(lngRow, 4).Value = .DateCreated
          objSh.Cells(lngRow, 5).Value = .DateLastAccessed
          objSh.Cells(lngRow, 6).Value = .DateLastModified
          objSh.Cells(lngRow, 7).Value = BytesToKilobytes(.Size)
          objSh.Hyperlinks.Add Anchor:=objSh.Cells(lngRow, 8), Address:=.Path, ScreenTip:="Click to Open", TextToDisplay:="Open"
      End Select
      Select Case GetFileExtension(.Name)
        Case ".xlsx": objSh.Cells(lngRow, 3).Value = "Excel Workbook"
        Case ".xls": objSh.Cells(lngRow, 3).Value = "Excel 97-2003 Workbook"
        Case ".xlsm": objSh.Cells(lngRow, 3).Value = "Excel Macro-Enabled Workbook"
        Case ".xlam": objSh.Cells(lngRow, 3).Value = "Excel Add-In"
        Case ".xla": objSh.Cells(lngRow, 3).Value = "Excel 97-2003 Add-In"
      End Select
    End With
    lngRow = lngRow + 1
  Next objFile
  objSh.Range("D4").Value = lngCount
  objSh.Range("B:H").Columns.AutoFit
  objSh.Range("B6:H6").Font.Bold = True
  Set objWb = Nothing
  Set objSh = Nothing
  Set objFSO = Nothing
  Set objFolder = Nothing
  Set objFile = Nothing
  Set objFolderPicker = Nothing
 End Sub

Private Function GetFileExtension(FileName As String) As String
  GetFileExtension = Mid(FileName, InStrRev(FileName, "."))
End Function

Private Function BytesToKilobytes(Bytes As Long) As Long
  BytesToKilobytes = Round(Bytes / 1000, 0)
End Function

Kết quả:

View attachment 1017943
Cái vba này là nâng cao của excel ah bác,học nhuần nhuyễn excel này rồi mới mua app vba về xài mới được ợ
 
Cái vba này là nâng cao của excel ah bác,học nhuần nhuyễn excel này rồi mới mua app vba về xài mới được ợ
VBA được tích hợp sẵn trong Excel, tất nhiên khi bác rành Excel ở mức độ nhất định thì có thể viết macro để giảm thời gian tương tác thủ công, những việc có tính chất lặp đi lặp lại nhiều lần để cải thiện năng suất làm việc.
 
Cái vba này là nâng cao của excel ah bác,học nhuần nhuyễn excel này rồi mới mua app vba về xài mới được ợ
được tích hợp trong excel á bác. bác vào file ->options->customizes ribbon -> check chọn tab developer để mở tính năng vba lên. theo em biết thì có 2 dạng macro là record với code. 1 cái ghi hành động của bác làm(lần sau nó chạy lại theo các bước bác làm, như kiểu auto click), 1 cái cần dùng kiến thức để code ra như bác thớt đăng ấy. :D và dạng file khi lưu ra thường có dạng xlsm , xlsxm
 
Em cũng muốn học VBA mà ko biết có chổ nào chỉ từ căn bản ko nữa. Cũng có căn bản lập trình rồi nhưng giờ cần tiếp cận đó mà :D
 
Chào mọi người. Trong công việc, mọi người thường thao tác với hàng đống tập tin khác nhau. Những tập tin này được lưu chung một thư mục với đủ các định dạng khác nhau (vd: .docx, .pdf, .xlsx, ...). Giả sử người dùng muốn xem xem trong thư mục đó có những loại file Excel nào, tên gì,... để tiện quản lý, thì ngoài thao tác thủ công ra, chúng ta có thể viết một macro nhỏ để Excel liệt kê một danh sách một cách hoàn toàn tự động.
Macro dưới đây sẽ:
 • Hiển thị hộp thoại để người dùng chọn thư mục
 • Excel sẽ duyệt qua từng tập tin, nếu là định dạng tập tin Excel thì tiến hành liệt kê, cho ra kết quả
Lưu ý: Ví dụ này chỉ liệt kê một số định dạng tập tin Excel thường dùng.

Code:
Option Explicit

 Private Sub ListExcelFilesInFolder()
  Dim objWb As Excel.Workbook
  Dim objSh As Excel.Worksheet
  Dim objFSO As Object
  Dim objFolder As Object
  Dim objFile As Object
  Dim objFolderPicker As FileDialog
  Dim lngRow, lngCount As Long
  Dim strPath As String
 
  Set objFolderPicker = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
  With objFolderPicker
    .Title = "Select a folder that contains your Excel file(s)"
    .Show
    If .SelectedItems.Count = 0 Then
      Exit Sub
    Else: strPath = .SelectedItems(1) & "\"
    End If
  End With
  Set objWb = Workbooks.Add
  Set objSh = objWb.Sheets(1)
  Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set objFolder = objFSO.GetFolder(strPath)
  With objSh
    .Range("E2").Value = "List of Excel Files"
    .Range("E2").Font.Size = 16
    .Range("E2").Font.Bold = True
    .Range("C3").Value = "Directory:"
    .Range("D3").Value = objFolder.Path
    .Range("C3").Offset(1, 0).Value = "Count of File(s):"
    .Range("B6").Value = "File Name"
    .Range("B6").Offset(0, 1).Value = "Type of File"
    .Range("B6").Offset(0, 2).Value = "Date Created"
    .Range("B6").Offset(0, 3).Value = "Date Last Accessed"
    .Range("B6").Offset(0, 4).Value = "Date Last Modified"
    .Range("B6").Offset(0, 5).Value = "Size in Kilobytes"
    .Range("B6").Offset(0, 6).Value = "Link to Open File"
  End With
  lngRow = 7
  For Each objFile In objFolder.Files
    With objFile
          lngCount = lngCount + 1
          objSh.Cells(lngRow, 2).Value = .Name
          objSh.Cells(lngRow, 4).Value = .DateCreated
          objSh.Cells(lngRow, 5).Value = .DateLastAccessed
          objSh.Cells(lngRow, 6).Value = .DateLastModified
          objSh.Cells(lngRow, 7).Value = BytesToKilobytes(.Size)
          objSh.Hyperlinks.Add Anchor:=objSh.Cells(lngRow, 8), Address:=.Path, ScreenTip:="Click to Open", TextToDisplay:="Open"
      Select Case GetFileExtension(.Name)
        Case ".xlsx": objSh.Cells(lngRow, 3).Value = "Excel Workbook"
        Case ".xls": objSh.Cells(lngRow, 3).Value = "Excel 97-2003 Workbook"
        Case ".xlsm": objSh.Cells(lngRow, 3).Value = "Excel Macro-Enabled Workbook"
        Case ".xlam": objSh.Cells(lngRow, 3).Value = "Excel Add-In"
        Case ".xla": objSh.Cells(lngRow, 3).Value = "Excel 97-2003 Add-In"
      End Select
    End With
    lngRow = lngRow + 1
  Next objFile
  objSh.Range("D4").Value = lngCount
  objSh.Range("B:H").Columns.AutoFit
  objSh.Range("B6:H6").Font.Bold = True
  Set objWb = Nothing
  Set objSh = Nothing
  Set objFSO = Nothing
  Set objFolder = Nothing
  Set objFile = Nothing
  Set objFolderPicker = Nothing
 End Sub

Private Function GetFileExtension(FileName As String) As String
  GetFileExtension = Mid(FileName, InStrRev(FileName, "."))
End Function

Private Function BytesToKilobytes(Bytes As Long) As Long
  BytesToKilobytes = Round(Bytes / 1000, 0)
End Function

Kết quả:

View attachment 1017943
bác cho em xin file mẫu để tham khảo được không ạ. em làm hoài k ra dc
 
Back
Top