Hội Phụ nữ VOZ

Finn

Senior Member
Hội Liên hiệp Phụ nữ VOZ (gọi tắt: Hội Phụ nữ VOZ) là một tổ chức xã hội của phụ nữ VOZ, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các chị em phụ nữ VOZ.

Ngày thành lập: 08 tháng 4, 2021
Mục đích hoạt động: Lắng nghe tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chị em phụ nữ VOZ, vì sự phát triển của phụ nữ VOZ, xây dựng VOZ hạnh phúc.
CHỦ ĐỀ KHÔNG KHUYẾN KHÍCH: BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ NỮ QUYỀN.Để nghị tạo topic tám chuyện dành riêng chi phụ nữ riêngggg

ĐIỀU LỆ HỘI PHỤ NỮ VOZChương I
Chức năng, nhiệm vụ

Điều 1. Chức năng
1. Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của chị em phụ nữ VOZ, tham gia xây dựng VOZ.
2. Đoàn kết, vận động phụ nữ VOZ thực hiện nội quy VOZ.


Điều 2. Nhiệm vụ
1. Lắng nghe tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chị em phụ nữ VOZ.
2. Vận động, hỗ trợ phụ nữ VOZ nâng cao năng lực, trình độ, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và xây dựng VOZ hạnh phúc.
3. Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện chuyện trò linh tinh có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ VOZ.
4. Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh;

Chương II
Hội viên và tổ chức thành viên

Điều 3. Điều kiện trở thành hội viên
Phụ nữ VOZ từ 16 tuổi trở lên; không phân biệt dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, nơi làm việc, nơi cư trú; tán thành Điều lệ Hội và tự nguyện tham gia tổ chức Hội thì được công nhận là hội viên.

Điều 4. Quyền của hội viên
1. Được dân chủ thảo luận và biểu quyết chủ trương, nhiệm vụ công tác Hội phụ nữ VOZ; được góp ý, đề đạt nguyện vọng, được tham gia hoạt động, sinh hoạt Hội phụ nữ VOZ.
2. Được Hội hướng dẫn, hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng.
3. Được ứng cử, đề cử, bầu cử theo quy định.

Điều 5. Nhiệm vụ của hội viên
1. Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, nội quy VOZ.
2. Chấp hành Điều lệ Hội, tích cực tham gia sinh hoạt và hoạt động.
3. Học tập nâng cao năng lực, trình độ mọi mặt, giữ gìn uy tín và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.
4. Đoàn kết, giúp nhau trong công tác, học tập, lao động, đời sống, xây dựng VOZ hạnh phúc.

Chương III
Nguyên tắc tổ chức, hoạt động

Điều 6. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động
Hội Phụ nữ VOZ tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, liên hiệp, thống nhất hành động.

Điều 7. Đại hội đại biểu Phụ nữ VOZ
1. Đại hội đại biểu Phụ nữ VOZ được tổ chức năm năm một lần. Trường hợp đặc biệt do @chủ tịch hội phụ nữ VOZ trực tiếp xem xét, quyết định theo quy định.
2. Đại hội chỉ hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số đại biểu được triệu tập tham dự.

Điều 8. Hình thức bầu cử và điều kiện trúng cử
1. Hình thức bầu cử: POLL.
2. Người trúng cử phải được trên 50% số đại biểu được triệu tập bầu, tính theo tỷ lệ phiếu bầu từ cao xuống thấp.


Chương IV
Công tác kiểm tra, giám sát

Điều 9. Công tác kiểm tra, giám sát
1. @Chủ tịch hội phụ nữ VOZ lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.
2. Đối tượng kiểm tra, giám sát: tổ chức Hội, hội viên.
3. Nội dung công tác kiểm tra, giám sát:
a. Kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Hội, việc thực hiện nội quy;
b. Giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền quản lý của Hội.


Chương V
Khen thưởng, kỷ luật

Điều 10. Khen thưởng
1. Đối tượng khen thưởng: hội viên, cá nhân khác có thành tích đóng góp cho công tác Hội phụ nữ VOZ được Hội xét khen thưởng hoặc đề nghị VOZ khen thưởng.
2. Hình thức khen thưởng của Hội gồm: kỷ niệm chương, giải thưởng, bằng khen, giấy khen và các hình thức công nhận khác.

Điều 13. Kỷ luật
1.Hội viên vi phạm Điều lệ Hội, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ chịu hình thức kỷ luật của Hội.
2. Hình thức kỷ luật: khiển trách, cảnh cáo, thôi công nhận, cách chức hoặc thôi đảm nhiệm chức danh.

Chương VI
Chấp hành Điều lệ Hội
Điều 14. Chấp hành Điều lệ Hội
1. Cán bộ Hội, hội viên có trách nhiệm chấp hành Điều lệ Hội.
2. Chỉ Đại hội đại biểu Phụ nữ VOZ mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội.

Thay mặt @Chủ tịch Hội Phụ nữ VOZ

Đã ký

:matrix:
 

NONO

Senior Member
Hội Liên hiệp Phụ nữ VOZ (gọi tắt: Hội Phụ nữ VOZ) là một tổ chức xã hội của phụ nữ VOZ, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các chị em phụ nữ VOZ.

Ngày thành lập: 08 tháng 4, 2021
Mục đích hoạt động: Lắng nghe tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chị em phụ nữ VOZ, vì sự phát triển của phụ nữ VOZ, xây dựng VOZ hạnh phúc.
CHỦ ĐỀ KHÔNG KHUYẾN KHÍCH: BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ NỮ QUYỀN.Thay mặt @Chủ tịch Hội Phụ nữ VOZ

Đã ký

:matrix:
Cái lời đề nghị đã sai chính tả rồi thìlên tiếng cái chi mô
 
Top