Kim Trọng là tấm gương của lòng cao thượng hay là bài học cho sự ngu ngốc ?

Kim Trọng là tấm gương của lòng cao thượng hay là bài học cho sự ngu ngốc ?

  • Tấm gương của lòng cao thượng.

    Votes: 1 33.3%
  • Bài học cho sự ngu ngốc.

    Votes: 2 66.7%

  • Total voters
    3
Top