thắc mắc MVC ASP.NET nhờ giúp đỡ

casabala

Junior Member
Hello 500 anh em,

Mình mới nghiên cứu đối với MVC ASP.NET nên nhờ anh em giúp đỡ.

Mình có 1 trang index.chtml, trang này đòi hỏi user phải đăng nhập.

trong trang này có 1 button khi click thì gọi 1 hàm như sau

function saveModalApprove(id)
{
var stat = $('#select_leavestatus').val();
// alert(id);
// alert(stat)
$.ajax({
type: "POST",
url: "/api/approveleave/?id=" + id + "&status=" + stat,

success: function (data)
{
toastr.success("Đã duyệt thành công !");
refreshTable2();
},
error: function (xhr, textStatus, errorThrown) {
toastr.error(errorThrown);
}
});
$('#modal_approve').modal('hide');
}
Rõ ràng là hàm này gọi 1 hàm khác là url: "/api/approveleave/?id=" + id + "&status=" + stat,

Mình viết 1 chức năng gởi mail đến user, trong email có 1 link và có đủ 2 tham số là id và stat.
Mình muốn khi user click vào link 1 thì thực thi hàm saveModalApprove(id), vậy cho mình hỏi làm sao thực thi được hàm saveModalApprove(id) từ link mình gởi cho user trong email ? liệu có thể add thêm 1 trang .aspx xong gọi được không, mình rất cần giải quyết vấn đề gấp, mong anh em giúp đỡ, Xin cảm ơn anh em.
 

clonespam1

Đã tốn tiền
Hàm save modal approve này là javascript ajax gọi đến controller và chỉ trả về kết quả true false. Hàm này chỉ để xử lý ajax thôi. Việc của bác vây giờ là tạo ra 1 hàm trong controller mới, mang param của cái hàm ajax cũ kia, logic cũng giống, và trả về 1 trang cshtml mới. Sau đó dẫn link vào controller đó. Việc bác đang hiểu phải gọi lại ajax này là sai.
 

Async 22

Junior Member
Hello 500 anh em,

Mình mới nghiên cứu đối với MVC ASP.NET nên nhờ anh em giúp đỡ.

Mình có 1 trang index.chtml, trang này đòi hỏi user phải đăng nhập.

trong trang này có 1 button khi click thì gọi 1 hàm như sau

function saveModalApprove(id)
{
var stat = $('#select_leavestatus').val();
// alert(id);
// alert(stat)
$.ajax({
type: "POST",
url: "/api/approveleave/?id=" + id + "&status=" + stat,

success: function (data)
{
toastr.success("Đã duyệt thành công !");
refreshTable2();
},
error: function (xhr, textStatus, errorThrown) {
toastr.error(errorThrown);
}
});
$('#modal_approve').modal('hide');
}
Rõ ràng là hàm này gọi 1 hàm khác là url: "/api/approveleave/?id=" + id + "&status=" + stat,

Mình viết 1 chức năng gởi mail đến user, trong email có 1 link và có đủ 2 tham số là id và stat.
Mình muốn khi user click vào link 1 thì thực thi hàm saveModalApprove(id), vậy cho mình hỏi làm sao thực thi được hàm saveModalApprove(id) từ link mình gởi cho user trong email ? liệu có thể add thêm 1 trang .aspx xong gọi được không, mình rất cần giải quyết vấn đề gấp, mong anh em giúp đỡ, Xin cảm ơn anh em.
Bác dùng lại hàm trong js thì không đúng rồi, khi bác làm việc với bên ngoài như thế phải viếc riêng một action mới giống với logic với hàm cũ, hoặc custom sao action hiện tại trong controller dùng đc cho cả hai.
 
Top