thắc mắc sync danh sách ignore từ forums cũ qua.

Top