B
Reaction score
103

Profile posts Latest activity Postings About

  • alo bác. Thấy bác mua con galax 2060 12G . Dùng ổn không ạ ?
    E đang phân vân con Galax 2060 12G vs Asus Dual 2060 6G.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top