GreenArrow

Signature

jumbong;151970369 said:
Ở đâu đó liên quan đến voz hoặc trời đất, có người ae đã khuyên rằng: phàm mọi quyết định liên quan đến gái, cứ qwerty rồi quyết thì mới sáng suốt được.

Following

Trophies

 1. 10

  I like it a lot

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 2. 2

  Somebody likes you

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 3. 10

  Can't stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 4. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 5. 1

  First message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Top