lieuannhieu805903
Reaction score
470

Profile posts Latest activity Postings About

  • Điện một chiều thì chỉ có thể truyền từ điện áp cao đến điện áp thấp. Nhưng điện xoay chiều có thể truyền từ áp thấp đến áp cao.

    vd : 3V < 5V nhưng -3V > -5V
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top