thắc mắc Có chuyện thành viên được mod bảo kê ?

Status
Not open for further replies.

Thanh Bach

Senior Member
Chuyên kích bác phân biệt vùng miền.
liên tiếp dùng nhiều clone vào gây war chửi nhau

https://voz.vn/t/ha-noi-nong-38-do-c-ho-linh-dam-bien-thanh-bai-bien.585964/page-4#post-19028742 (nick kinban cay cú )
https://voz.vn/t/ha-noi-nong-38-do-c-ho-linh-dam-bien-thanh-bai-bien.585964/page-8#post-19042832 (nick kinban cay cú)
https://voz.vn/t/ha-noi-nong-38-do-c-ho-linh-dam-bien-thanh-bai-bien.585964/page-4#post-19028721 (nick Tập Cận Huyết)
https://voz.vn/t/ha-noi-nong-38-do-c-ho-linh-dam-bien-thanh-bai-bien.585964/page-4#post-19028815 (nick kinban cay cú)
https://voz.vn/t/ha-noi-nong-38-do-c-ho-linh-dam-bien-thanh-bai-bien.585964/page-4#post-19029206 (nick kinban cay cú)
https://voz.vn/t/ha-noi-nong-38-do-c-ho-linh-dam-bien-thanh-bai-bien.585964/page-5#post-19029315 (nick Miho Imamura)
https://voz.vn/t/ha-noi-nong-38-do-c-ho-linh-dam-bien-thanh-bai-bien.585964/page-5#post-19029942 (nick SilkroadOnline.)
https://voz.vn/t/ha-noi-nong-38-do-c-ho-linh-dam-bien-thanh-bai-bien.585964/page-6#post-19031051 (nick kinban cay cú)
https://voz.vn/t/ha-noi-nong-38-do-c-ho-linh-dam-bien-thanh-bai-bien.585964/page-6#post-19031948 (nick Chris Vance)
https://voz.vn/t/ha-noi-nong-38-do-c-ho-linh-dam-bien-thanh-bai-bien.585964/page-7#post-19035814 (nick kinban cay cú)
https://voz.vn/t/ha-noi-nong-38-do-c-ho-linh-dam-bien-thanh-bai-bien.585964/page-7#post-19036091 (nick Malcolm Merlyn)
https://voz.vn/t/ha-noi-nong-38-do-c-ho-linh-dam-bien-thanh-bai-bien.585964/page-8#post-19042796 (nick kinban cay cú)
https://voz.vn/t/ha-noi-nong-38-do-c-ho-linh-dam-bien-thanh-bai-bien.585964/page-9#post-19044033 (nick Tập Cận Huyết)
https://voz.vn/t/ha-noi-nong-38-do-c-ho-linh-dam-bien-thanh-bai-bien.585964/page-9#post-19048498 (nick Tập Cận Huyết)
https://voz.vn/t/ha-noi-nong-38-do-c-ho-linh-dam-bien-thanh-bai-bien.585964/page-10#post-19048652 (nick kinban cay cú)
https://voz.vn/t/ha-noi-nong-38-do-c-ho-linh-dam-bien-thanh-bai-bien.585964/page-10#post-19048869 (nick kinban cay cú)
rồi dùng clone khác report (nick Phai ti thao dần đô la)
https://voz.vn/t/report-f33.517666/post-19048883
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.
Top