Nhờ giải nghĩa các từ trong voz

Nhờ vozer giải nghĩa các từ sau đây: chui chạn, dalit, wibu, trư. :byebye:
hB8nmx5.png
thiếu từ bội bạc rồi fen
 
Top