Post link ref hay quảng cáo ở mục "Update your status" có bị vi phạm nội quy không?

YKDN

Junior Member
Như tit, nhờ mod thông não.
//Post link ref hay quảng cáo ở mục "Update your status" ngoài trang chủ có bị xem là vi phạm nội quy không?
 
Top