HN Bán 20 Combo I7 + Main GiGa X58 , RAM 4G, 6G ,100 thanh RAM CORSAIR , 150 vỏ 150 vỏ CM , CORSAIR to khủng lắp dua CPU , dua nguồn .

htcomputer.ver10

Junior Member
. Hóng case to lạc

via theNEXTvoz for iPhone
CM to.JPG

Em đó to lạc nhất bác , chạy 2 nguồn , lắp dc main DUA CPU , nhiều HDD
 
Top