kiến thức [Swift] Làm sao để viết một hàm handle response result từ server?

aahn02

Đã tốn tiền
Hello, hiện tại mình đang có 1 view với 1 delegate function như này:

Swift:
func sendCoordinates(x: CGFloat)
Mục đích của mình ban đầu khi viết ra hàm này chỉ để khi sử dụng lại view ở nơi khác và muốn truyền toạ độ X lên server thì chỉ cần sử dụng như sau:

Swift:
func sendCoordinatesToServer(x: CGFloat) {
//do something here to get X value
originX = 132.0
viewADelegate.sendCoordinates(x: originX)
}
Bây giờ mình cần function này của mình có thể bắt được kết quả trả về từ server là success hay failure để có thể update lại UI cho cái view của mình? Ae nào biết thì giúp mình với
 
Top