góp ý Xin thêm một "khu tài chính-kinh tế"

Vì sự nghiệp phát triển của voz định hướng 100 năm em xin để xuất cắt quỹ đất ra xây dựng thêm một khu vực mới tên là " khu tài chính-kinh tế"
Trước mắt định hướng làm khu vực chia sẻ kinh nghiệm tài chính kinh tế cho các winner vozer và mộng đổi đời cho các loser.
Thêm vào đó có 1 sân chơi cạnh tranh trực tiếp với f319 với lực lượng trí tuệ tương lai của Việt Nam.

Make vOz great again
 
Top