thắc mắc Mọi người cho hỏi làm sao để mặc định gõ dấu ^ (shift+6+space) thay vì ˆ (shift+6) trên Mac vậy>

Top