[Vote]Có cần lập lại mục Report không?

Có cần lập lại mục Report không?


  • Total voters
    6
Vì 1 Voz xanh sạch đẹp, mong các Mod lập lại thread Report F33, F17 để Report các thành phần tổ lái, PBVM, chính trị, ngôn từ tục tĩu.
Thêm nữa là để show bằng chứng không thủ phạm chối bay chối biến!
 
Top